తెలుగు బ్లాగుల టపాలు

    గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు :   Story of stock market

    వర్తమాన విషయాలపై తెలుగు జనరల్ నాలెడ్జిG.K. in Telugu on Current Events :   జెరూసలేం (Jerusalem)