తెలుగు బ్లాగుల టపాలు

    SRI MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM - శ్రీ మేథా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం :   27. దినఫలం

    గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు :   #blooddonation @sunday