వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 7:22 pm వ్యాఖ్యాత : Malakpet Rowdy | బ్లాగు : ప్రమాదవనం - The headquarters of కెబ్లాస
Lol everyone, you guys are hilarious!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 7:22 pm వ్యాఖ్యాత : Malakpet Rowdy | బ్లాగు : ప్రమాదవనం - The headquarters of కెబ్లాస
Lol everyone, you guys are hilarious!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 5:51 pm వ్యాఖ్యాత : Anonymous | బ్లాగు : తెలుగు బ్లాగర్లు
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 4:55 pm వ్యాఖ్యాత : Anonymous | బ్లాగు : ప్రమాదవనం - The headquarters of కెబ్లాస
శంకరాభరణంలో అమృతమధనం...
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 4:55 pm వ్యాఖ్యాత : Anonymous | బ్లాగు : ప్రమాదవనం - The headquarters of కెబ్లాస
శంకరాభరణంలో అమృతమధనం...
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 4:52 pm వ్యాఖ్యాత : JEE Main | బ్లాగు : తెలుగు బ్లాగర్లు
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 1:16 pm వ్యాఖ్యాత : Chandra | బ్లాగు : నాన్న
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 12:27 pm వ్యాఖ్యాత : వేణూశ్రీకాంత్ | బ్లాగు : సరిగమల గలగలలు
ఓహ్ అవునా.. ఇంట్రెస్టింగ్ అండి.. థాంక్స్ ఫర్ ద కామెంట్ శాంతి గారు.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 12:22 pm వ్యాఖ్యాత : వేణూశ్రీకాంత్ | బ్లాగు : సరిగమల గలగలలు
అవునండీ.. థాంక్స్ ఫర్ యువర్ కామెంట్ శాంతి గారు..
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 12:16 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : ప్రమాదవనం - The headquarters of కెబ్లాస

ఓరోరీ ! నా అనుంగు శిష్యుడ
కిచకిచానంద ! స్వామి‌అయిపోయేవని తెలిసి ముదావహంబయె!

నీదు పల్కులు లెస్స ! అవి నీదు జ్ఞాన పరిణితి ని తెలియ జేయుచుండె.

శుభంబగు గాక నీకు

ఇట్లు
మాతా జిలేబ్యానంద మాయీ :)
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 12:16 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : ప్రమాదవనం - The headquarters of కెబ్లాస

ఓరోరీ ! నా అనుంగు శిష్యుడ
కిచకిచానంద ! స్వామి‌అయిపోయేవని తెలిసి ముదావహంబయె!

నీదు పల్కులు లెస్స ! అవి నీదు జ్ఞాన పరిణితి ని తెలియ జేయుచుండె.

శుభంబగు గాక నీకు

ఇట్లు
మాతా జిలేబ్యానంద మాయీ :)
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 12:00 pm వ్యాఖ్యాత : Anonymous | బ్లాగు : ప్రమాదవనం - The headquarters of కెబ్లాస
మాతా జిలేబానందమయిని పద్యములతో విసిగించుటయా? అది అసాద్యము.
ఈ ఒక్క సామెత ‘జిలేబీనే పద్యాలతో విసిగించినట్లు’ అనునది మిగుల సత్యదూరము.
కొద్దిగా మార్చవలెను. ‘పుల్లలు పెట్టుట జిలేబీకే నేర్పినట్లు‘ అని వుండవలెను.

ఇట్లు.
జిలేబీ తీర్థ స్వామిని వారి అనుంగు శిష్యుడు,
స్వామి కిచకిచానంద.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 12:00 pm వ్యాఖ్యాత : Anonymous | బ్లాగు : ప్రమాదవనం - The headquarters of కెబ్లాస
మాతా జిలేబానందమయిని పద్యములతో విసిగించుటయా? అది అసాద్యము.
ఈ ఒక్క సామెత ‘జిలేబీనే పద్యాలతో విసిగించినట్లు’ అనునది మిగుల సత్యదూరము.
కొద్దిగా మార్చవలెను. ‘పుల్లలు పెట్టుట జిలేబీకే నేర్పినట్లు‘ అని వుండవలెను.

ఇట్లు.
జిలేబీ తీర్థ స్వామిని వారి అనుంగు శిష్యుడు,
స్వామి కిచకిచానంద.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 11:42 am వ్యాఖ్యాత : వేణూశ్రీకాంత్ | బ్లాగు : సరిగమల గలగలలు
ఇప్పటికీ అవుననే అనాల్సి వస్తుందండీ.. థాంక్స్ ఫర్ ద కామెంట్ శాంతి గారు..
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 11:23 am వ్యాఖ్యాత : santi | బ్లాగు : సరిగమల గలగలలు
ఔననే అంటాము..
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 10:32 am వ్యాఖ్యాత : santi | బ్లాగు : సరిగమల గలగలలు
వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ సాంగ్..
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 10:06 am వ్యాఖ్యాత : santi | బ్లాగు : సరిగమల గలగలలు
చిన్నప్పుడు జానపదం డాన్స్ కంపిటీషన్స్ లో ఈ పాటని కనీసం ఐదారుగురేనా చేస్తుండేవారు..
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 9:14 am వ్యాఖ్యాత : Suresh Venkat | బ్లాగు : ఈమాట

అనువాదం అని అసలు అనిపించలేదు.బాగుందండీ

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 7:39 am వ్యాఖ్యాత : విన్నకోట నరసింహా రావు | బ్లాగు : ప్రమాదవనం - The headquarters of కెబ్లాస
అజ్ణాతంగా రాసేవారు పేరు చెపితే పోయేదేముంది అని మరొక అజ్ఞాత అడిగినట్లు.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 7:39 am వ్యాఖ్యాత : విన్నకోట నరసింహా రావు | బ్లాగు : ప్రమాదవనం - The headquarters of కెబ్లాస
అజ్ణాతంగా రాసేవారు పేరు చెపితే పోయేదేముంది అని మరొక అజ్ఞాత అడిగినట్లు.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 7:09 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : ప్రమాదవనం - The headquarters of కెబ్లాస


కొత్త సామెత లొచ్చెనే కొమ్మ కొమ్మ
ల కలుపుచు జిలేబీయమై లక్కు పేట
రౌడి వచ్చెనే చాన్నాళ్లు రాక రాక
యేమి టెస్టులు చేయనో నెవరి కెరుక :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 June 2018 | 1:14 pm వ్యాఖ్యాత : Telugu Movie Analysis | బ్లాగు : Science
Visit Telugu Movie Analysis for latest Telugu movies updates
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 June 2018 | 12:25 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suraneni | బ్లాగు : హరి కాలం
ఇక కొండల రావు నన్ను పిచ్చికుక్క అనటం గురించి:
నిన్ననే మా కొలీగ్ ఒకతను డయటింగ్ చేస్తున్నానన్నాడు లంచిటైములో పక్కన కూర్చున్నప్పుడు ఏదో ఆఫర్ చెయ్యబోతే!కుర్రాడు, సంబంధాలు చూస్తున్నారు, అమ్మాయిల వైపునుంచి లావు అనే మాట వచ్చిందట!నేను వీరమాచనేని డయట్ ప్లాను try చెయ్యొచ్చు గదా అంటే "చీ!యాక్,ధూ!" అన్నాడు.రోజుకి నాలుగు లీటర్ల నిమ్మరసం తాగాలంట, నేను limca నాలుగు గుక్కలు తాగేసరికే వికారం పుడుతుంది.అదయితే యెట్టాగో తాగొచ్చు.మరీ కొబ్బర్నూనె కూడా తాగాలంటున్నాడు అని విసుక్కున్నాడు.తెలిసినవాళ్ళలో ఒకతను ట్రై చేశాడు,రిజల్టు కనపడింది గానీ నేను మాత్రం ఫాలో అవను అనేశాడు.ఇంటి దగ్గిరయితే సాగుతుందేమో గానీ సిటీలో ఎట్లా కుదురుతుందన్నాడు.అందరికీ రిజల్టు రావదం లేదు అని కూడ చెప్పేశాడు.తనూ వాడాలనుకుని తెలుసుకుని ఇవన్నీ తెలిసి వెనక్కి తగ్గానని చెప్పాడు.

అదీ నన్ను పిచ్చికుక్క అన్నాడంటున్న మీ ఫ్రెండు మేధావిత్వం!అసలు అల్లోపతి మీద అన్ని విసుర్లు విసిరి అటు వెళ్తే పెరిగిపోయే కర్సు గురించి భీకరమైన డయలాగులు చెప్పిన పెద్దమనిషి ఇవన్నీ వూరికే పంచి పెడుతున్నాడా?రోజుకి నాలుగు లీటర్ల నిమ్మరసానికి కావలసిన నిమ్మకాయలు వూరికే రావు!కొబ్బరి నూనె ఈ కాలంలో కావాలంటే పారాషూట్ డబ్బాలు కొనాలి!డాక్టరు దగ్గిరకి వెళ్తే విజిలెన్స్ ఫీజు 500కి మించదు.తినే తిండిలోనే మార్పులు చెబుతాడు గదా!ఈ వీరాచనేని ప్లాను కేసీయారు గుడుంబా వాడకాన్ని తగ్గించడానికి కల్తీకల్లును వాడినట్టు లేదూ!

ఒక పిచ్చివాడు నన్ను పిచ్చివాడంటే కించపడతానా పొంగిపోతాను గానీ:-)
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 June 2018 | 12:11 pm వ్యాఖ్యాత : Telugu Movie Analysis | బ్లాగు : బ్లాగాగ్ని
Visit Telugu Movie Analysis for latest Telugu movies updates
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 June 2018 | 11:07 am వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suraneni | బ్లాగు : హరి కాలం
@K.S.Chowdary
18 జూన్, 2018 5:57 AM
నీవు నాజోలికి రావడం మానేసిన దగ్గరనుండి నేనసులు నిన్ను పట్టించుకోవడమే మానేసాను. కాని నీవు అక్కడక్కడా నన్ను కించపరిచే ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నావు. ఆ పధ్ధతి మార్చుకో బాగుంటుంది.
లేదంటే నీకు పగలడం అంటే ఏమిటో రుచి చూపిస్తా! ఖబడ్దార్!!

hari.S.babu
సాక్ష్యం మ్యాగజైను మూతపడిందని అనలేదే నేను?నేను అనకుండానే అన్నట్టు నీకు ఎలా అర్ధమైంది!నువ్వూ అభిలాషూ ఒకరేనా వేరేనా అన్నదానితో సంబంధం లేకుండా అక్కడి కంటెంటు గురించి అక్కడే చాలెంజి చేశాను, గుర్తు లేదా?"ఇస్లాము మంచిది అని చెప్పుకోవడానికి హిందూమతం చెత్త అని చెప్పకండి!నేనూ అదే ఇస్లాముకు చేస్తే మీకు పగుల్తుంది - ఖబడ్దార్!" అని చాలెంజి చేశాను.ఆ తర్వాత ఇస్లాము గురించి 18 పోష్టులు వేశాను.అప్పుడూ మరోసారి చాలెంజి చేశాను - "వీటిల్లో అబద్ధం ఉంటే నిరూపించాలి, లేదంటే మీ బ్లాగులో హిందూమతం గురించిన పొష్టుల్ని తీసెయ్యాలి" అని అన్నీ ఐపొయాక మరోసారి చాలెంజి చేశాను.ఆ కామెంట్లు పబ్లిష్ చేసి కూడా చాలెంజిని ఎందుకు టేకప్ చెయ్యలేదు?చాలెంజి టేకప్ చేసే దమ్ము లేక కాదా,వూరికినే నోరు మూసుకున్నావంటే నేను నమ్ముతానా?"నీవు నాజోలికి రావడం మానేసిన దగ్గరనుండి నేనసులు నిన్ను పట్టించుకోవడమే మానేసాను." అనీ "ఆరోజే చెప్పాను.. నేను సీరియస్ గా తీసుకుంటే నిన్ను చెన్నాయ్ నుండి ఆంధ్రాకి రప్పించి బొక్క పగలగోడ్తానని,అయినా నీకు బుద్ధి రాలేదు.నీకసలు అదుంటేనే గదా?" అనీ కబుర్లు చెప్తున్నావు గదా ఇపుడు టేకప్ చేస్తావా?

చెప్పు!నువ్వు రెడీ అన్న మరుక్షణం మళ్ళీ 18 పోష్టులూ బయటికి తీసుకొస్తాను.ఎవరో,ఎంతో మర్యాదగా "తను ఇప్పుడు హందూమతం గురించి పిచ్చిరాతలు రాయడం లేదు కదా,ఇవి మాలాంటి మంచి ముస్లిములని బాధిస్తున్నాయి.తీసెయ్యరాదూ!" అని అడిగితే అన్ పబ్లిష్ చేసి ఉంచాను.నీకు నా బొక్కలు విరగ్గొట్టే దమ్ముందనిపిస్తే చాలెంజికి ఒప్పుకో!అయినా అప్పటి కండిషన్లో సగమే చేశావు నువ్వు.కొత్త పోష్టులు వెయ్యలేదు గానీ పాత పోష్టులు అలాగే ఉన్నాయి.ఈసారి పందేనికి వస్తే అవి కూడా తీసెయ్యాల్సిందే.ఎందుకులే అని సగంలో వదిలేస్తే రెచ్చిపోతున్నావు.మళ్ళీ 18 పోష్టులు వెయ్యనా?

బస్తీ మే సవాల్!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 June 2018 | 12:20 am వ్యాఖ్యాత : Samrat Srinath | బ్లాగు : Padmarpita...
ఒకరి నొప్పి ఇంకొకరినెలా భరించమనను-ఆ బాధ వేరొకరికి కలగాలని శపించలేను-సున్నిత హృదయం అంతేనేమో
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 June 2018 | 10:46 pm వ్యాఖ్యాత : Preeti | బ్లాగు : Padmarpita...
వర్షంలో ఏడ్చినా కనబడదు.
అవి గుర్తించిన వారే కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 June 2018 | 10:44 pm వ్యాఖ్యాత : నీహారిక | బ్లాగు : నాన్న
అదే మరి వెటకారమంటే..పచ్చకళ్ళతో చదివితే అంతా పచ్చగానే కనిపిస్తుంది. గులాబీ కళ్ళతో "నమాస్తే తెలంగాణా" చదవండి...సాక్ష్యాలు బోలెడు కనిపిస్తాయి.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 June 2018 | 2:20 pm వ్యాఖ్యాత : SIVARAMAPRASAD KAPPAGANTU | బ్లాగు : మన కాకినాడలో....
కథ మీ చేతిలో ఉంది కాబట్టి, ఆ కుర్రాడికి అంత త్వరగా పశ్చాత్తాపం కలిగింది. బయట అసాధ్యం.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 June 2018 | 12:15 am వ్యాఖ్యాత : Jillela | బ్లాగు : Padmarpita...
నవ్వడానికి ఎలాగోలా నవ్వేస్తాను..yes niiam.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 June 2018 | 10:40 pm వ్యాఖ్యాత : Gopal Guttikonda | బ్లాగు : Padmarpita...
మనసు పొరలని తట్టేలేపుతున్న ప్రేమ వ్యధ.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 June 2018 | 5:58 pm వ్యాఖ్యాత : సృజన | బ్లాగు : Padmarpita...
మీ రాతలు భావాలు మాత్రమే సైయ్ కాదు చదివిన అందరూ సైయ్ అంటారు
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 June 2018 | 5:52 pm వ్యాఖ్యాత : సృజన | బ్లాగు : Padmarpita...

అందమైన కల ఒక్కటైనా చూడని నేను
సంతోషకరమైన ఊహలేం ఊహించుకోను...అసలు కలలను కనదమే తప్పు వాటిని నమ్ముకోవడం మరో తప్పు పద్మార్పిత.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 June 2018 | 5:45 pm వ్యాఖ్యాత : Yohanth | బ్లాగు : Padmarpita...
మీరు వ్యధలు పండించడం దిట్ట 😊
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 June 2018 | 12:18 pm వ్యాఖ్యాత : విన్నకోట నరసింహా రావు | బ్లాగు : బోల్డన్ని కబుర్లు...
Alert 👇 🙂 :-
“వేసవి సెలవలు” అయిపోయినట్లేనా? జూన్ 19 వచ్చేస్తోంది 🙂.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 June 2018 | 1:57 am వ్యాఖ్యాత : Ananthula | బ్లాగు : Padmarpita...
సామాన్యంగా మనుషుల్లో చాలా మంది మనసులో అనుకునేది ఒకటి, పైకి చెప్పేది మరొకటి ఉంటుంది. అదే లౌక్యం-
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 June 2018 | 1:08 am వ్యాఖ్యాత : Markandeya | బ్లాగు : Padmarpita...
కొన్నిసార్లు మనసు చెప్పింది వింటే మసైపోతాం-వినీ వినట్లు వదిలేసుకోవాలి.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 15 June 2018 | 12:50 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : హరి కాలం

హరి బాబు గారు,

ఈ పుస్తకాన్ని చదివి చూడండి. మీకు కొన్ని ఆధారాలు లభించ వచ్చు కుతుబ్ మీనారు గురించి.

The Travels of Ibn Battuta

Year 1325-1354 A.D.

https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.62617/2015.62617.Ibn-Battuta-Travels-In-Asia-And-Africa-1325-1354#page/n9/mode/2up


జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 15 June 2018 | 12:19 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suraneni | బ్లాగు : హరి కాలం
ప్రాచీన కాలపు ప్రతి హిందూ ఆలయం యొక్క ప్రసక్తీ అష్టాదశ పురాణాలలో ఎక్కడో అక్కడ ఉంటుంది.ఆగిరిపల్లి వ్యాఘ్రలక్ష్మీనృసిమ్హస్వామి ఆలయం గురించి కూడా ఉందని స్థలపురాణం చెబుతుంది.ఆలయం నిజంగానే ప్రాచీన కాలం నుండి ఉండటం వల్ల గానీ ఆలయం కట్టిన తర్వాత పురాణాలలోకి ఎక్కించటం వల్ల గానీ - ఏది ఎలా జరిగినా మారుమూలన ఉన్నాయని అనుకునే ఆలయాలకి కూడా ప్రస్తావనలు ఉంటున్నాయి.అలాంటిది తేజోమహాలయ అనేదానికి దానిని తాజమహల్ హిందూ ఆలయం అనే వాదన పైకి రావడానికి ముందు దీని గురించిన అలికిడి లేదు.

మీరు ఒకటి తెలుసుకోవాలి.నేను మక్కా లోని కాబా శివాలయం అనడానికి ఇస్తాంబుల్ లైబ్రరీలో ఉన్న కితాబ్-ఇల్-కుల్ -బుల్-కుల్-హల్-చల్ లాంటి నిక్కచ్చి ఆధారాలు ఉన్నాయి.లోపలి గోడ మీద ఉన్న బంగారు పళ్ళెం మీద క్రీ.శ 1వ శతాబ్ది కాలంలొ ఉజ్జయినిని పరిపాలించిన రాజు దాన్ని కట్టాడనే సాక్ష్యం ఉంది గనకనే నమ్ముతున్నానునేను వీలున్నంతవరకు హేతువునే నమ్ముతాను.

సనాతనధర్మాన్ని అర్దం చేసుకోవడం చాలా కష్టం.ఉదాహరణకి శంబూకుడి కధ రాముడు తల నరికి చంపడం వరకే మనకి తెలుసు.దానిని బ్రాహ్మణులకి దుర్మార్గాన్ని అంటగట్టటానికీ రాముడికి బ్రాహ్మలు ఏది చెప్తే అది చెయ్యటం తప్ప స్వతంత్రబుద్ధి లేదనీ తప్పులు పట్టటానికీ ఉపయోగించుకుంటున్నారు.కానీ ఆ కధకి అది ముగింపు కాదు.మరణానంతరం తేజోరూపం ధరించిన శంబూకుడు ధర్మసూక్ష్మం తెలియక అధర్మం చేశాను,నిజమే.కానీ చేసిన తపస్సు నిష్ఠగానే చేశాను.దాని ఫలితం ఏమిటి అని అడిగితే అతన్ని అర్చామూర్తిని చేసి ఆలయాన్ని నిర్మించాడు శ్రీరాముడు. ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య గారు తన కాశీయాత్ర విశేషాల్లో తను ఆ గుడిని గురించిన వివరాల్ని చెప్పారు!

తాజమహల్ - తేజోమహాలయ అనే ప్రస్తావన ఎప్పుడు మొదలైంది?ఇంగ్లీషువాళ్ళ కాలంలో గానీ మొఘలుల కాలంలో గానీ అసలు ఇస్లాం అనేది పుట్టని కాలంలో గానీ భారతీయ సాహిత్యంలోనే దాని గురించిన ప్రస్తావనలు ఎక్కడ ఉన్నాయి?కుతుబ్ మీనారు లోని మసీదు ఇండియాలో తొలి మసీదు అని వాళ్లే చెబుతున్నారు.అంతకుముందు ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ?మహాజనపదాల కాలంలో పురాణాలు లేవా?బుద్ధుడి కాలంలో పురాణాలు లేవా?

"ఏ వాస్తుని బట్టీ ఏ నిర్మాణాన్ని బట్టీ తాజమహల్ తేజోమహాలయ అనే శివాలయం కూల్చి కట్టినది అంటున్నారో అదే గుమ్మటాల అమరికా,అదే మీనార్ల అమరికా బాబరు సమాధికీ హుమాయూన్ సమాధికీ ఉన్నాయి కదా,మరి అవి యే శివాలయాల్ని కూల్చి కట్టారని అనుకోవాలి?" - ఇదే నేను తాజమహల్ తేజోమహాలయం అని వాదంచేవారిని అడుగుతున్న ప్రశ్న.నేను హిందువుని అని చెప్పుకునే ప్రతివాడూ సాటి హిందువుల్లో ఎవరు ఏది చెప్పినా నమ్మాల్సిన పని లేదు కదా!


అవి సమాధులు అని తక్కువ చేసి అవమానించకూడదు.చనిపోయిన వారిపట్ల గౌరవం ఉండబట్టే కదా మనమూ తర్పణాలు వదిలి పిండప్రదానాలు చెస్తున్నది!ప్రధానమంత్రులూ విదేశీ ప్రముఖులూ రాజ్ ఘాట్ ఎందుకు వెళ్తున్నారు?ఆ సమాధి మీద పూలు ఉంచకపోతే ముద్ద దిగదా?నేను ఇక్కడే కాదు,యూట్యూబు దగ్గిర Quora Digest దగ్గిరా కూడా చర్చల్లో పాల్గొంటున్నాను.హిందూమతం గురించి ఎక్కడ తప్పుడు మాట వచ్చినా వదలడం లేదు,అంతమాత్రాన అన్నిట్నీ ఒప్పుకోవాలని లేదు.

నాకు మాత్రం ఈ తాజమహల్ - తేజోమహాలయ అనేది గందరగోళంగానే ఉంది.నా అనుమానాల్ని కొట్టిపారెయ్యగలిగిన గట్టి ఆధారాలు దొరికితే ఒప్పుకోవడానికి నాకు అభ్యంతరం లేదు.కానీ ప్రస్తుతానికి చూపిస్తున్న ఆధారాలలో మాత్రం గట్టిదనం లేదు.

ఓక్ మహాశయుడికి వాటికన్ కూడా శివాలయం లాగే కనిపిస్తున్నది!ఇతరుల కన్న మనం ముందు నేర్చుకోవడం వల్ల కొన్ని విషయాల్లో ప్రజ్ఞని చూపించడం నిజమే గానీ అసలు ఇతరులకి ఏమీ తెలియదు అనడం మాత్రం తెలివైన మాట కాదు.

P.S:దారా షికో గురిబంచి ఒక పోష్టు వెయ్యడానికి మొఘలుల గురించి పరిశోధన చేస్తున్నాను.దాని ప్రకారం మొఘలుల గురించి కొన్ని కొత్త విశేషాలు తెలిశాయి.మొఘలులు తప్ప మిగిలిన సుల్తానులు అప్పుడున్న ఖలీఫా తరపున ఇస్లామిక్ రాజ్యం నడిపారు.వీళ్ళు మాత్రం బాబరు కాలం నుంచి స్వతంత్రంగానే పరిపాలించారు.ఒక్క ఔరంగజేబు తప్ప బాబరు దగ్గిర్నుంచి షాజహాను వరకు ఇస్లాముకి విధేయులై పరిపాలించినట్టు కనబడదు.బాబరు పెద్ద విలాసపురుషుడు.తినడం,తాగడం అంతా ఇస్లాములో చెప్పేవాటికి విరుద్ధం - మతనిష్ఠ చాలా తక్కువ!ఇక అక్బర్ దీన్-ఇ-లాహి కనిపెట్టింది ఇస్లాము అసలు నచ్చకనే!షాజహాన్ చివరి శ్వాస వరకు ఇస్లామిక్ చాందసుడని పేరుపడిన ఔరంగజేబు కన్న హిందూమతం పట్ల విపరీత స్థాయిలో అభిమానం పెంచుకున్న దారా షికోనే ఎక్కువ అభిమానించాడు.ఔరంగజేబు ఢిల్లీలోనే ఉంటే దారాకి వ్యతిరేకంగా కుట్రలు చేస్తాడని దక్షిణాదికి తరిమేశాడు.వస్తుతః ఇస్లాము పట్ల మూర్ఖమయిన అభిమానం లేకుండా హిందువులతో సామరస్యాన్ని కోరుకున్నవాళ్ళని కూడా అనుమానించడం దేనికి?
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 15 June 2018 | 11:12 am వ్యాఖ్యాత : Jai Gottimukkala | బ్లాగు : పల్లెప్రపంచం
@విన్నకోట నరసింహా రావు:

"మాలో అధికశాతం ఇంజనీర్లు కాదు"

ఆర్టీసీ గురించి మిత్రుల ద్వారా విన్నదేనండీ, నాకు సొంతంగా తెలీదు.

డిపో మేనేజర్లు మెకానికల్ ఇంజినియర్లు కావాలన్న నిబంధన ఎప్పుడు వచ్చిందో (మీ ఇంటర్వ్యూ తరువాత కాలంలోనే అయి ఉండాలి) కానీ అప్పట్లో ఇదే గొప్ప సంస్కరణ అంటారు.

కాలానికి అనుగుణంగా మారకపోతే ఒకప్పుడు మంచి చేసినవే అవరోధాలు అవుతాయి.
ప్రయోజనాలు చేకూర్చలేని వ్యవస్థ కేవలం "మమతంతు"గా మిగిలిపోతుంది.

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 8:14 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


పరమ శివుని నాగమడిగె
గరుడునిఁ గని, సంతసించుఁ గద భుజగమ్ముల్,
గురుడా బాగుండగ నీ
వు! రుసరుసనతడనె తమరి పుణ్యంబు సుమా :)

జిలేబి వారి వేదాంతము :)
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 6:41 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


వీరులు శూరు లెల్లరును బెట్టును జేయుచు వచ్చి చచ్చిరే
కారణ మాయె కర్మ, యనుకంపన మైనను జూప లేదు ! నా
మారణ కాండ మాటుకొన మాధవు డాతడు వచ్చె నంచు నా
దారుణ కృష్ణసర్పము సుధల్ వెలి గ్రక్కుచు నుండె సత్కవీ!

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 6:27 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


భారంబయె బతుకునకు స
దా, రుణ కృష్ణభుజగము ; సుధల్ వెలి గ్రక్కెన్
ధీరత్వము జేర్చుచు నీ
కారుణ్యపు చూపులయ్య కలియుగ వరదా!

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 6:26 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


కాళీయ మర్దనం !


నీ రుణ మెట్లన తీర్చుదు!
దారుణ మై బతికినాను దర్పము తో నా
దారిని, కృష్ణా! యనుచున్
దారుణ కృష్ణభుజగము సుధల్వెలి గ్రక్కెన్

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 4:37 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


నీరవ నిశీధి యయెగా
దా రుణ కృష్ణభుజగము ; సుధల్ వెలి గ్రక్కెన్
నీరవ మోడియు నింగ్లాం
డ్లో రయ్యని విజయమాల్య రూటున బోవన్ :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 3:56 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


పటపట పండ్లు కొరుకుచున్
పిటపిట లాడు పరువంపు బింబోష్ఠిని, హా!
జటబట్టిలాగు దుష్టుని,
నిటలాక్షుఁడు, శివునిఁ, గాంచి నివ్వెఱబోయెన్ !

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 12:11 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


నీ పేరేమిట్రా యని
దాపరియ! యనానిమస్సు! తాటవొలుతు నం
టే పోరా పోకిరిగా
డా! పేరేంటోయి నీకు డస్సులవేలా :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 11:58 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


దూరమున తాటి చెట్టుని
నారాముగ చూడగా మనకనుల కట్లే
ధారాళముగా భుజగపు
కోరల వలె గాన్పడుగద గువ్వల చెన్నా :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 11:21 am వ్యాఖ్యాత : విన్నకోట నరసింహా రావు | బ్లాగు : వరూధిని
🙏 👍

⭐️😎
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 10:59 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని

పాఠక సూపర్ స్టార్ అని వూరికే అన్నారా!

సరిలేరు మీకెవ్వరు సాటి యిలలో విన్నకోట నరసరాయా !


నెనరుల్స్
ఏదో ఓ బంతి వేసి చూద్దామని.

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 10:49 am వ్యాఖ్యాత : విన్నకోట నరసింహా రావు | బ్లాగు : వరూధిని
🤔
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 9:31 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని

సవివరము గా అనగా మీకష్టాలన్నీ పట్టీలను బట్టి చెప్పెదరు. మీకా కష్టములు లేకున్నా మీకుందనే భ్రామయన్ సర్వభూతాని మాయాలోకే అనుకునేటట్లు చేసెదరు‌.

సంక్షిప్తము గా అనగా ఫీజులు గట్రా వివరాలు పెర్సనల్ గా కాలు చేయుడీ తెలిపెదము అని గూఢార్థము.


నారదా
జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 9:25 am వ్యాఖ్యాత : విన్నకోట నరసింహా రావు | బ్లాగు : వరూధిని
పద్యాలబ్లాగ్ లో ఈ రోజు మీరు చేసిన మనవి 👇
———————
// “కందివారికి నెనరులు.

జిలేబి పంచదశలోకము అని మార్చవలసినది గా విన్నపాలు.“ //
———————
ఆశ 😀.
రెండోది, too late కదా 😆.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 9:20 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


ఆధారంబెవడో? అనాది యెవడో? ఆత్మై ప్రకాశించు మూ
లాధారంబెవడో? రమేశుడెవడో? లావై బలమ్మై జనుల్
రాధాకృష్ణులుగా భువిన్ పరిణితిన్ రాజిల్ల వైనంబెవం
డో?ధర్మంబెవడో?ప్రభాకర! గనన్ డోలాయమానంబహో

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 8:51 am వ్యాఖ్యాత : విన్నకోట నరసింహా రావు | బ్లాగు : వరూధిని
“జిలేబి” గారూ, మీరంతా తెలుగుభాషా ప్రవీణులు కదా, ఈ క్రింది వాక్యానికి కాస్త అర్థం చెబుతారా, చదువుతుంటే నాకు తికమకగా ఉంది.
————-
పూజలను స..వి..వ..రం..గానూ, సం..క్షి..ప్తం..గానూ ఎలా చేసుకోవాలో మీకు అందిస్తున్నాం.
—————
ఈ వాక్యం ఒక తెలుగు టీవీ ఛానెల్ లో రోజూ ఉదయం 8.30 కు టీవీ తెరపై దర్శనమిస్తుంటుంది.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 7:53 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


దండాలయ్యరొ లక్కుపేట రవుడీ! దబ్బంచు వచ్చేరయా
నిండా చాల దినమ్ములాయె గద జ్ఞానేశా! సుఖమ్మే? యిలా
గండాసాగొనివచ్చినార? వరుసన్ కామింట్ల చూడంగనే
బండారోళ్ళ సభాస్థలిన్ సరిగనన్ వచ్చేరకో తెల్పుడీ :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 June 2018 | 7:10 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


కొత్త సామెత లొచ్చెనే కొమ్మ కొమ్మ
ల కలుపుచు జిలేబీయమై లక్కు పేట
రౌడి వచ్చెనే చాన్నాళ్లు రాక రాక
యేమి టెస్టులు చేయనో నెవరి కెరుక :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 June 2018 | 10:30 pm వ్యాఖ్యాత : S S Prasad G | బ్లాగు : మనస్విని
మసీదును కూల్చేయ్ అల్లా పట్టించుకోడు. కాని కూల్చి చూడు తెలుస్తుంది మిత్రమా ? చదవడానికి బాగానే వున్నది . ఆచరణలో కన్పించే సత్యాలను ప్రవచించు .
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 June 2018 | 10:30 pm వ్యాఖ్యాత : Picture Box | బ్లాగు : మనస్విని
good poetry
https://youtu.be/2uZRoa1eziA
plz watch our channel
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 June 2018 | 10:30 pm వ్యాఖ్యాత : Picture Box | బ్లాగు : మనస్విని
nice quote
https://goo.gl/Ag4XhH
plz watch our channel
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 June 2018 | 10:04 pm వ్యాఖ్యాత : anyagaami | బ్లాగు : అన్యగామి
చంద్రిక గారు, ప్రవాసంలో ఉన్నాము కాబట్టి బెంగ నిరంతరం మనల్ని ఆశ్రయించి ఉంటుంది. నేను క్రొత్తగా చేసిందేమి లేదు.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 June 2018 | 7:42 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


జడ పద్యమ్ములు గురువుల
దడదడ లాడించె గా, సదనమున గానన్
తడయయ్యె భళారె జడా!
గడగడ లాడింతువో పగడమై తలలో :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 June 2018 | 7:33 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


పిరియపు పలుకుల జతగను
మురిసితి నినుగని జిలేబి, ముదముగ రమణీ
సరసకు రమ్మ! వలదు కొర
కొర, విని గౌఁగిటను జేర్చుకొనుము లతాంగీ :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 June 2018 | 1:16 pm వ్యాఖ్యాత : Telugu Movie Analysis | బ్లాగు : స్నేహమా....
Visit Telugu Movie Analysis for latest Telugu movies updates
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 June 2018 | 12:12 pm వ్యాఖ్యాత : Telugu Movie Analysis | బ్లాగు : అందం
Visit Telugu Movie Analysis for latest Telugu movies updates
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 June 2018 | 9:47 pm వ్యాఖ్యాత : Ramana | బ్లాగు : kadhanika పై వ్యాఖ్యలు

Correct. Discipline is very important and it should be inculcated right from childhood.- Ramana

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 June 2018 | 2:05 pm వ్యాఖ్యాత : శ్రీ మిత్ర | బ్లాగు : లిఖిత
బాగుంది
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 June 2018 | 10:42 am వ్యాఖ్యాత : radharaopv | బ్లాగు : kadhanika పై వ్యాఖ్యలు

మంచి పరిశీలన.తల్లి తప్పకుండా పిల్లలకు క్రమశిక్షణ నేర్పాల్సిందే.ఆపరేషన్ చేసే డాక్టర్ లా చెడుని తొలగించాలి. గారాబం చేసేప్పుడు చెయ్యాలి.. అవసరం అయినప్పుడు కఠినంగా ఉన్నట్లు నటించాలి..అది వాళ్ల మంచి కోసమే. మితిమీరిన క్రమశిక్షణ, హద్దులు లేని గారాబం పిల్లలని పాడుచేస్తాయి.

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 June 2018 | 1:05 am వ్యాఖ్యాత : dheeraj kashyap | బ్లాగు : My Paradigm.
Thanks anna. I think you read that story. Its ''Sambhashana'', my second story, i showed you back in my college days!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 15 June 2018 | 7:09 pm వ్యాఖ్యాత : dheeraj kashyap | బ్లాగు : My Paradigm.
ఇలాంటి మాటలు విన్నందుకైనా కొంతలో కొంత పుణ్యం చేసుకునే ఉంటాను . .
మూన్ స్టార్ టేబుల్ ల మీద మీ ముచ్చట విని మొదలు పెట్టిన రాత నాది
మీ నుంచే వినడం కాస్త గర్వాంగా చాలా కొత్తగా ఉంది
జీవితాన్ని గొప్పగా ప్రేమించి అందులో నుంచి నాకంటూ ఒక నాలుగు అక్షరాలూ రాసుకుందాం అనే ఈ తాపత్రయం అంత. .
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 15 June 2018 | 5:25 pm వ్యాఖ్యాత : dheeraj kashyap | బ్లాగు : My Paradigm.
This comment has been removed by the author.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 15 June 2018 | 5:02 pm వ్యాఖ్యాత : dheeraj kashyap | బ్లాగు : My Paradigm.
Madam garu, I am touched :) To get a compliment from you means something!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 14 June 2018 | 12:33 pm వ్యాఖ్యాత : rowhini vuyyala | బ్లాగు : 'శ్రీ' కవితలు
నీవు చేసిన బాసలీ నీటిరాతలు ... శోకతప్త గజల్ సర్
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 14 June 2018 | 11:39 am వ్యాఖ్యాత : sirish aditya | బ్లాగు : My Paradigm.
"ఒక మనిషి ఏడు జన్మలు పుణ్యం చేసుకుంటే ధనవంతుడై పుడతాడు. అదే పద్నాలుగు జన్మలు పుణ్యం చేసుకుంటే పండితుడై పుడతాదు. కానీ కళాకారుడై పుట్టాలంటే ఇరవై యొక్క జన్మల పుణ్యం చేసుకోవాలి", అని పరుచూరి గోపాలకృష్ణ గారు ఒకసారి చెప్పటం నేను విన్నాను. కళాత్మక ధృక్పదమే కాక కళని సృష్టించే ఆలోచనా పరిణితి, దానిక్కావాల్సిన నైపుణ్యం, అన్నిటినీ మించి జీవితాన్ని అంత లోతుగా పరిశీళనతో చూసి అంతే అందంగా వ్యక్తీకరించటానికి ఎంతో సాధనతో పాటు దైవదానుగ్రహమూ కావాలి. నా ఉద్దేషంలో అలాంటి కళాకారుల్లందరిలో కూడా శ్రేష్ఠుడు కవి.

నాకు కవిత్వం రాయటం చదవటం రెండూ రావని నాకు గట్టి నమ్మకం ఉండేది. అలాంటిది నీ కవిత్వం నాకు చాలా ఇష్టం. నాకు అందీ అందకుండా ఊరించే దృష్యాలుతో, అబ్బ! ఏం పోల్చాడు రా ఈ అలంకారంతో అనిపించేలా చేస్తాయి నీ రచనలు. కవిత్వం ఇంత బాగుంటుందా అని తెలియ చేస్తుంది నీ బ్లాగు. మన ధృక్పదాలు కాస్తో కూస్తో కలుస్తాయి కాబట్టి కూడా నీ కవిత్వ్వం అంటే అభిమానం పెరిగుండొచ్చు.

నా అక్షరాలు వెన్నెల్లో ఆడుకునే అందమైన ఆడపిల్లలని అన్నాడో మహాకవి; అలానే నీ అక్షరాలు కూడా తన్మయత్వంతో నాట్యం చేస్తూ ఇంకెన్నో గొప్ప కవితలుగా రూపుదిద్దుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 14 June 2018 | 10:43 am వ్యాఖ్యాత : sirish aditya | బ్లాగు : My Paradigm.
Phenomenal observations. Thanks for sharing. Really looking forward to reading that story.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 14 June 2018 | 6:43 am వ్యాఖ్యాత : Manasa Chatrathi | బ్లాగు : My Paradigm.
Kyaa baat hain!
Dheeraj, loving your style of writing and choice of words.
There are a couple of words that you may want to edit but (even)otherwise this is beautiful!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 14 June 2018 | 4:59 am వ్యాఖ్యాత : Padmarpita | బ్లాగు : నా కవిత.... కే.కే.
మాయాలోకం...మనుషులు మరలు అన్నీ మయా!
భలేగా రాసారు.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 14 June 2018 | 4:57 am వ్యాఖ్యాత : Padmarpita | బ్లాగు : మనస్విని
మీరు వ్రాసే మది భావాలకు అలుపన్నది లేదు...అతి మధురం.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 12 June 2018 | 11:17 pm వ్యాఖ్యాత : pandurangasharma ramaka | బ్లాగు : తెలుగు పరిశోధన
It's provided. Please look on top of the scribd book.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 12 June 2018 | 8:24 pm వ్యాఖ్యాత : Picture Box | బ్లాగు : సీతారాం చెప్పే కంప్యూటర్ & సెల్ ఫోన్ సంగతులు
good poetry
https://youtu.be/2uZRoa1eziA
plz watch our channel