వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 23 November 2017 | 1:02 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : హృదయ స్పందనల చిరు సవ్వడి
మీ పేరుని ఇంగ్లీషులో రాసి చదివితే భస్కర రమి రెడ్ది అవుతుంది,అవునా?

దేశంలో ఎక్కడ పత్రికా కధనాలను చదివినా మహిళామణులు అనే పదం వినబడుతుంది,కనబడుతుందే!

అంత కామన్ పదం తప్పు రాసి కూడా పొగరు చూపిస్తున్నారే తప్పు పట్టిన నా ఇంగ్లీషు పేరుని తెలుగుకి మారుస్తూ -
ఇంతవరకు వినయాన్నీ అహాన్నీ ఇంత కలపగూడని పద్ధతిలో కలిపినవాళ్ళు ఎవరూ లేరు మీరు తప్ప!

మీరు జగన్ని అభిమానించేది
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 23 November 2017 | 1:00 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : హృదయ స్పందనల చిరు సవ్వడి
మీ పేరుని ఇంగ్లీషులో రాసి చదివితే భస్కర రమి రెడ్ది అవుతుంది,అవునా?

దేశంలో ఎక్కడ పత్రికా కధనాలను చదివినా మహిళామణులు అనే పదం వినబడుతుంది,కనబడుతుందే!

అంత కామన్ పదం తప్పు రాసి కూడా పొగరు చూపిస్తున్నారే తప్పు పట్టిన నా ఇంగ్లీషు పేరుని తెలుగుకి మారుస్తూ -
ఇంతవరకు వినయాన్నీ అహాన్నీ ఇంత కలపగూదని పద్ధతిలో కలిపినవాళ్ళు ఎవరూ లేరు మీరు తప్ప!

మీరు జగన్ని అభిమానించేది
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 23 November 2017 | 12:59 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : హృదయ స్పందనల చిరు సవ్వడి
మీ పేరుని ఇంగ్లీషులో రాసి చదివితే భస్కర రమి రెడ్ది అవుతుంది,అవునా?

దేశంలో ఎక్కడ పత్రికా కధనాలను చదివినా మహిళామణులు అనే పదం వినబడుతుంది,కనబడుతుందే!

అంత కామన్ పదం తప్పు రాసి కూడా పొగరు చూపిస్తున్నారే తప్పు పట్టిన నా ఇంగ్లీషు పేరుని తెలుగుకి మారుస్తూ -
ఇంతవరకు వినయాన్నీ అహాన్నీ ఇంత కలపగూదని పద్ధతిలో కలిపినవాళ్ళు ఎవరూ లేరు మీరు తప్ప!

మీరు జగన్ని అభిమానిచేది కూడా
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 23 November 2017 | 12:57 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : హృదయ స్పందనల చిరు సవ్వడి
మీ పేరుని ఇంగ్లీషులో రాసి చదివితే భస్కర రమి రెడ్ది అవుతుంది,అవునా?

దేశంలో ఎక్కడ పత్రికా కధనాలను చదివినా మహిళామణులు అనే పదం వినబడుతుంది,కనబడుతుందే!

అంత కామన్ పదం తప్పు రాసి కూడా పొగరు చూపిస్తున్నారే నా ఇంగ్లీషు పేరుని తెలుగుకి మారుస్తూ,ఇంతవరకు వినయాన్నీ అహాన్నీ ఇంత కాపగూదని పద్ధతిలో కలిపినవాళ్ళు ఎవరూ లేరు మీరు తప్ప!

మీరు జగన్ని అభిమానిచేది కూడా తీరులోనూ పొగరులో
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 23 November 2017 | 11:02 am వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : హరి కాలం
https://www.youtube.com/watch?v=92Nr2eQtEj4

ఎప్పుడు బడితే అప్పుడు
చప్పుడు చేయుటలు మాని చదువుల యందే
గొప్పగ మనసును నిల్పుకు
చప్పున ముందుకు కదిలిన చచ్చేదెవరో!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 23 November 2017 | 10:58 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : హరి కాలం


ఐలయ్యా! హరి వచ్చెన్
బో! లక లక,నరుడ! నీకపోలంబోగున్!
నీ లక్కేమగు నోన
య్యా! లావుగతప్పుకొమ్ము యాడైనానన్ !

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 23 November 2017 | 10:30 am వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : హరి కాలం
https://www.youtube.com/watch?v=s5w7XTf3QMM

ఎవరో ఎపుడో ఏదో
అవమానము చేసిరంటు అవదూర్లేవో
జవనాలను కుంగించెన
నివగచుటలు చాలుచాలునిక ఐలయ్యా!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 23 November 2017 | 9:17 am వ్యాఖ్యాత : నీహారిక | బ్లాగు : పల్లెప్రపంచం
పాదయాత్రలు, ఓదార్పు యాత్రల వల్ల ఓట్లు పడవు. ప్రజల సా(హా)నుభూతి లభిస్తుంది. రాష్ట్రం విడిపోవడం లాంటి విపత్కరపరిస్థితులు ఎదురయి కాలం(ఖర్మ) కలిసివస్తే ముఖ్యమంత్రులవుతారు.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 23 November 2017 | 9:09 am వ్యాఖ్యాత : Sainadh Reddy | బ్లాగు : భారతమాత సేవలో
Excellent Song | Yogulu Sagina Margamidi | RSS Songs in telugu
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 23 November 2017 | 4:05 am వ్యాఖ్యాత : విజయ సారథి | బ్లాగు : ఈమాట

క్షమించాలి, ద్వితీయ ఆశ్వాసం లో 201 వ పద్యం 204 వ పద్యం కాదు. టైపో గమనించలేదు.

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 10:39 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : హరి కాలం
వ్యాయామం బది చేస్తూ
ఆయాసం పడుతు ముందుగానే పైకే
పోయే తొందర లేదులె -
రాయంగల భావముంటె రాస్తా గానీ!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 10:25 pm వ్యాఖ్యాత : anyagaami | బ్లాగు : చల్తే చల్తే...
మీరు తీసిన ఫోటోలు, చివర మీ వ్యాఖ్యానము బావున్నాయి.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 10:22 pm వ్యాఖ్యాత : శ్రీలలిత | బ్లాగు : శ్రీ లలిత

హ హ నీహారికా, అలాక్కానిద్దాం..
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 10:22 pm వ్యాఖ్యాత : శ్రీలలిత | బ్లాగు : శ్రీ లలిత
Lalitha TS garu... haha..
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 10:16 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : హరి కాలం
వ్యాయామం బది చేస్తూ
ఆయాసం పడుతు ముందుగానే పైకే
పోయే తొందర లేదులె
రాయంగల భావముంటె రాస్తాలేవే!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 10:01 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : హరి కాలం
Only one caveit
there is ravaLae for sound producing,and I am updating
--------------------------------
నళినీ నయనే!కదళీ
వళినే!అళగే!అళేన వలయిత దళినే!
పళనీ మహిళే!కలహిత
పళితే!రవళే!భళీ, సఫల తను విదళే!
--------------------------------
1.నళినీ నయనే = one who has lotus eyes
2.కదళీ వళినే = one who has banana palm thighs(వళి means many and కదళీ is banana and It is the only part of a woman suitablee to be compared wirh the tree)
3.అళగే = one who is beautiful
4.అళేన వలయిత దళినే = one who had petals which were surrounded by many butterflies
5.పళనీ మహిళే = favorite woman of palani subramanya
6.కలహిత పళితే = one who was experienced in romantic quarrrels(palita is white hair and We can took La and la s similar)
7.రవళే = one who talks too much and makes the surroundings vibrating.
8.భళీ = oh!
9.సఫల తను విదళే = one who was so much tired and successfull in her work(vidala means torn out petals)

The meaning of each and every adjective is double take on both immortal jaganmaata and
mortal household woman!
====================
P.S:Still replacing "పళితే" with "పలితే" is not corect as for nighanTu - but I will took it as poetic freedom of sensiblity in expression!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 9:15 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : హరి కాలం


అదురహో

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 8:05 pm వ్యాఖ్యాత : Suresh | బ్లాగు : Comments for వాకిలి

మీరు “తెలుగు భాషలో వఛ్చిన సాహిత్యా న్నంతటినీ కాచి వడబోయడానికి అది నా ఉపాధి కాదు. కథలు చదవడం నా అభిరుచి.” అనటం సరైనది కాదు.

మీరు విమర్శించిన రచయితలు/ విమర్శకులు కూడా కేవలం అభిరుచి తోనే రాస్తారనీ , పనికి ఉపాధి పధకం తెలుగు సాహిత్యంలో లేదనీ గమనించండి.

-సురేష్

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 7:37 pm వ్యాఖ్యాత : Adabala | బ్లాగు : నెమలికన్ను
Sir, FIDA review kosam waiting ikkada
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 7:30 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : హరి కాలం
1.నళినీ నయనే = one who has lotus eyes
2.కదళీ వళినే = one who has banana palm thighs(వళి means many and కదళీ is banana and It is the only part of a woman suitablee to be compared wirh the tree)
3.అళగే = one who is beautiful
4.అళేన వలయిత దళినే = one who had petals which were surrounded by many butterflies
5.పళనీ మహిళే = favorite woman of palani subramanya
6.కలహిత పళితే = one who was experienced in romantic quarrrels(palita is white hair and We can took La and la s similar)
7.రళితే = one who talks too much and makes the surroundings vibrating.
8.భళీ = oh!
9.సఫల తను విదళే = one who was so much tired and successfull in her work(vidala means torn out petals)

The meaning of each and every adjective is double take on both immortal jaganmaata and
mortal household woman!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 7:28 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : హరి కాలం
1.నళినీ నయనే = one who has lotus eyes
2.కదళీ వళినే = one who has banana palm thighs(వళి means many and కదళీ is banana and It is the only part of a woman suitablee to be compared wirh the tree)
3.అళగే = one who is beautiful
4.అళేన వలయిత దళినే = ne who had petals which were surrounded by many butterflies
5.పళనీ మహిళే = favorite woman of palani subramanya
6.కలహిత పళితే = one who was experienced in romantic quarrrels(palita is white hair and We can took La and la s similar)
7.రళితే = one who talks too much and makes the surroundings vibrating.
8.భళీ = oh!
9.సఫల తను విదళే = one who was so much tired and successfull in her work(vidala means torn out petals)

The meaning of each and every adjective is double take on both immortal jaganmaata and
mortal household woman!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 7:27 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : హరి కాలం
but as physics asys both light and sound are energies we can interchangethe meaning.So,I will put the old deduction same!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 7:07 pm వ్యాఖ్యాత : నీహారిక | బ్లాగు : శ్రీ లలిత
అమెరికాలో పెడదాం లలితగారు గెలుచుకుంటారు. నా దగ్గర ఏళ్ళతరబడీ మూలనపడి ఉంది. భలే ఐడియా ఇచ్చారు.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 6:54 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : హరి కాలం
1.నళినీ నయనే = one who has lotus eyes
2.కదళీ వళినే = one who has banana palm thighs(వళి means many and కదళీ is banana and It is the only part of a woman suitablee to be compared wirh the tree)
3.అళగే = one who is beautiful
4.అళేన వలయిత దళినే = ne who had petals which were surrounded by many butterflies
5.పళనీ మహిళే = favorite woman of palani subramanya
6.కలహిత పళితే = one who was experienced in romantic quarrrels(palita is white hair and We can took La and la s similar)
7.రళితే = one who shines bright.
8.భళీ = oh!
9.సఫల తను విదళే = one who was so much tired and successfull in her work(vidala means torn out petals)

The meaning of each and every adjective is double take on both immortal jaganmaata and
mortal household woman!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 6:22 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : హరి కాలం
This comment has been removed by the author.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 6:19 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : హరి కాలం
1.నళినీ నయనే = one who has lotus eyes
2.కదళీ వళినే = one who has banana palm thighs(వళి means many and కదళీ is banaan and It is the only part of a woman compared wirh the tree)
3.అళగే = one who is beautiful
4.అళేన వలయిత దళినే = ne who had petals which were surrounded by many butterflies
5.పళనీ మహిళే = favorite woman of palani subramanya
6.కలహిత పళితే = one who was experienced in romantic quarrrels(palita is white hair and We can took La and la s similar)
7.రళితే = one who talks too much(ravaLi and raLi are same by leaving va)
8.భళీ = oh!
9.సఫల తను విదళే = one who was so much tired and successfull in her work(vidala means torn out petals)

The meaning of each and every adjective is double take on both immortal jaganmaata and
mortal household woman!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 6:17 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : హరి కాలం
1.నళినీ నయనే = one who has lotus eyes
2.కదళీ వళినే = one who has banana palm thighs(వళి means many and కదళీ is banaan and It is the only part of a woman compared wirh the tree)
3.అళగే = one who is beautiful
4.అళేన వలయిత దళినే = ne who had petals which were surrounded by many butterflies
5.పళనీ మహిళే = favorite woman of palani subramanya
6.కలహిత పళితే = one who was experienced in romantic quarrrels(palita is white hair and We can took La and la s similar)
7.రళితే = one who talks too much(ravaLi and raLi are same by leaving va)
8.భళీ = oh!
9.సఫల తను విదళే = one who was so much tired ad successfull in her work(vidala means torn out petals)

The meaning is double take on both jaganmaata and
normal woman!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 5:53 pm వ్యాఖ్యాత : కంది శంకరయ్య | బ్లాగు : హృదయ స్పందనల చిరు సవ్వడి
పండితంమన్యుఁడు = conceited person who fancies himself a learned Pandit. శంకరనారాయణ తెలుగు-ఇంగ్లీష్ నిఘంటువు
పండితంమన్యుడు/పండితమ్మన్యుడు = తనను తాను పండితుడుగా భావించు కొనేవాడు. పారమార్థిక పదకోశం (పొత్తూరి వేంకటేశ్వరరావు)
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 5:34 pm వ్యాఖ్యాత : Dr K Prabhakar Rao | బ్లాగు : Dr K Prabhakar Rao's blog
Algimantas Mykolas Dailidė (born 12 March 1921) is a former official of the Nazi-sponsored Lithuanian Security Police (Saugumas) during World War II. After the war, Dailidė sought refuge in the United States, saying he had been a "forester." While in the United States, Dailidė was a real estate agent until he retired to Gulfport, Florida. His citizenship was revoked in 199. and he is variously reported as having left the United States on his own or having been deported in 2004.Dailidė was born in Kaunas. A Lithuanian court convicted him of having arrested twelve Jews who tried to flee from the Vilna Ghetto and for arresting two Polish nationals who subsequently became political prisoners; however, he was not sentenced to prison "because he is very old and does not pose danger to society".
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 4:56 pm వ్యాఖ్యాత : viswanadh | బ్లాగు : Comments for వాకిలి

కధ నడిపించిన తీరు చాలా బాగుంది. పాత్ర చిత్రణ అద్భుతం.

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 4:32 pm వ్యాఖ్యాత : వేమారెడ్డి మధుసూదన్ రెడ్డి | బ్లాగు : మామాట పై వ్యాఖ్యలు

టైటిల్ కాలమ్ నందు టైటిల్ లేకుండా ప్రచురితం అయింది.

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 2:32 pm వ్యాఖ్యాత : manjari lakshmi | బ్లాగు : ఈమాట

ధన్యవాదాలు. ఇంకొకటి అడగటం మరిచాను. 20 నిలువు”చంద్రుణ్ణి తవ్వింది పదిహేడు” సమాధానం ఏమిటండీ?

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 1:44 pm వ్యాఖ్యాత : Dr K Prabhakar Rao | బ్లాగు : Dr K Prabhakar Rao's blog
He was a Wehrmacht General and served in various capacities in artillery units and he was the GOC of Prisoners of war in Military dust XIII during WW II. He was under Allen captivity from 1945 to 1947. And was released later.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 1:05 pm వ్యాఖ్యాత : బాబు | బ్లాగు : చాకిరేవు

Why you are mapping this post to caste. Do you belong to those binaamees’ caste.

మెచ్చుకోండిమెచ్చుకోండి

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 11:57 am వ్యాఖ్యాత : Lalitha TS | బ్లాగు : అక్షరం
ఒక్కోసారి అనుకోకుండా చదివే మంచి కవిత - అప్పటికప్పుడు వెళ్ళి ఆ కవిత రాసిన చేయి పట్టి అభినందించాలని అనిపిస్తుంది నాకు - మీకిప్పటికిప్పుడు ఈ పోస్ట్ రాయాలనిపించినట్లు :)
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 9:51 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : హృదయ స్పందనల చిరు సవ్వడి


వీనుల విందయితేనే
చానా బాగుండునమ్మ ఛందము సీసం !
ఈ నా యత్నము కొనసా
గేనిక మీకెల్లరికి జిగేలు జిగేలై !

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 9:37 am వ్యాఖ్యాత : భాస్కర రామిరెడ్డి | బ్లాగు : హృదయ స్పందనల చిరు సవ్వడి
లలిత గారూ, కనుల పంటే నంటారా? :)
వీనుల విందుగా వ్రాయటానికి ప్రయత్నిస్తాను :)
నృత్యం కనుల పంటయితే ఆ నృత్యానికి సార్థకత.అలాగే పద్యం వీనులవిందయితేనే దానికి సార్థకత :)
మీ భావన అర్థమయిందండి. నచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 9:31 am వ్యాఖ్యాత : భాస్కర రామిరెడ్డి | బ్లాగు : హృదయ స్పందనల చిరు సవ్వడి
లలిత గారూ, కనుల పంటే నంటారా? :)
వీనుల విందుగా వ్రాయటానికి ప్రయత్నిస్తాను :)
నృత్యం కనుల పంటయితే ఆ నృత్యానికి సార్థకత.అలాగే పద్యం వీనులవిందయితేనే దానికి సార్థకత :)
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 8:42 am వ్యాఖ్యాత : Raghavendra | బ్లాగు : ఈమాట

ఈ మధ్యనే నేనూ ఈ పుస్తకం చదివాను నామిని గారి సౌజన్యం వల్ల. కేసరి గారు స్థాపించిన బడి లేకపోతే నేను చదువుకోగలిగేవాడిని కాదు. ఇటువంటి పుస్తకం ప్రచురించిన వారి అభిరుచిని మెచ్చుకోవాలి. ఎన్నో ఆసక్తికరమైన సంగతులున్నాయి ఇందులో. చిత్రమేమిటంటే, ఈ విషయాల్లో ఒక్కటికూడా నేనుచదువుకొనే రోజుల్లో ఒక్కరూ స్మరించగా ఎరుగను.

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 8:38 am వ్యాఖ్యాత : Lalitha TS | బ్లాగు : హృదయ స్పందనల చిరు సవ్వడి
మీ సీస-తేటగీతి జంట చదవ కనుల పంట :)

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 23 November 2017 | 12:43 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


పాదయాత్రలు ఓట్లనివ్వవు పారబోయకు డబ్బులన్
పేదవాళ్ళకు‌ పంచిపెట్టుము భేషుగా జనులెల్లరున్
మీదయన్ బతి కామటంచన మించునయ్యరొ కీర్తియున్
సోదిజెప్పెను బాగుగానటు సోకులమ్మియు గానుమా :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 23 November 2017 | 10:57 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


ఐలయ్యా! హరి వచ్చెన్
బో! లక లక,నరుడ! నీకపోలంబోగున్!
నీ లక్కేమగు నోన
య్యా! లావుగతప్పుకొమ్ము యాడైనానన్ !

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 23 November 2017 | 10:31 am వ్యాఖ్యాత : లక్ష్మీదేవి దేశాయి | బ్లాగు : మనోభిరామం
సంతోషం dr గారు, ధన్యవాదాలు.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 23 November 2017 | 8:20 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


వీణా పాణికి మంజుల
వాణికి కమలాసనుండు భర్త, జిలేబీ,
పాణిగ్రహణమ్మన శ
ర్వాణికి దేహార్ధ మొసఁగె ఫాలాక్షుఁ డొగిన్!

***

డబల్ ధమాకా సమస్యా పూరణ

*వాణికి దేహార్ధ మొసఁగె ఫాలాక్షుఁ డొగిన్
*వాణికి లక్ష్మికి మగండు వనమాలి గదా !

రెండు సమస్యలూ ఒకే కందంలో పూరణ

జాణుడు, కంజుడు పెనిమిటి
వాణికి, దేహార్ధ మొసఁగె ఫాలాక్షుఁ డొగిన్
జాణత,నెరనమ్మిన శ
ర్వాణికి, లక్ష్మికి మగండు వనమాలి గదా!

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 23 November 2017 | 7:26 am వ్యాఖ్యాత : dr | బ్లాగు : మనోభిరామం
ఓహ్... చాలా చక్కగా కుదిరింది. 👌
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 9:23 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని

పండితమ్మన్య శ్రీమాన్ హరిబాబు ఉవాచ

.నళినీ నయనే = one who has lotus eyes
2.కదళీ వళినే = one who has banana palm thighs(వళి means many and కదళీ is banana and It is the only part of a woman suitablee to be compared wirh the tree)
3.అళగే = one who is beautiful
4.అళేన వలయిత దళినే = one who had petals which were surrounded by many butterflies
5.పళనీ మహిళే = favorite woman of palani subramanya
6.కలహిత పళితే = one who was experienced in romantic quarrrels(palita is white hair and We can took La and la s similar)
7.రళితే = one who talks too much and makes the surroundings vibrating.
8.భళీ = oh!
9.సఫల తను విదళే = one who was so much tired and successfull in her work (vidala means torn out petals)

The meaning of each and every adjective is double take on both immortal jaganmaata and
mortal household woman!

పద్యాలు రాసుకుని
భాష్యాలు చెప్పుకొనదగు
వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన :)


చీర్స్
జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 9:07 pm వ్యాఖ్యాత : A.M. Khan Yazdani Danny | బ్లాగు : A.M. Khan Yazdani & Usha S Danny
9010757776
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 5:58 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


ఓ వైపేమో తెలుగే
నా వీరిదను విధముల అనామతు పదముల్
ఓ వైపేమో సంధులు
కావలసిన ప్రాస యతుల కసరత్తులహో :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 5:20 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


ముసలావిడల వెనుకపడె
ను సూవె బుల్లోడు పద్య నూర్పిడులన్ జే
యుచునకట! జిలేబమ్మా !
కసబిస యను రంగనాయకమ్మకు యెసరే :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 5:11 pm వ్యాఖ్యాత : rvr sarma | బ్లాగు : తెలుగు పరిశోధన
నమస్కారమం... మీ సేవకు అభినందనలు.. మడికి సింగన రచించిన పద్మపురాణం ఉత్తరఖండం 11 ఆశ్వాసాల గ్రంథం... రెండు సంపుటాలుగా ముద్రించారు... ఆ పుస్తకం లభ్యమైతే ఇక్కడ పోస్ట్ చేశ్తారని ఆశిస్తున్నాను...
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 4:18 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


నీ కిచ్చిన పద్యానికి
ఓ కంద జిలేబియమ్మ ఓ మారర్థం
నాకు తెలుపుమోయ్ ఆపై
నాకీ చాలెంజి యిచ్చినా ఫర్లేదే :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 2:14 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


పేరడి బాగుందండీ !
కూరా కారము మసాల కూర్పుడు గూడన్
ఊరూరాతిరిగెనహో
మా రెడ్డిగదా జిలేబి మామంచోడూ :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 1:28 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


హై ! కూలు!గదా ఓ పై
కూ! కందజిలేబి మామి ! కుదురుగ వేయీ
బాకీ పదముల వేగము
గా కళ కళయని నళినము గావలె నోయీ :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 12:35 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


చిగురించగ మోహమ్మది
మగవానికి, గర్భమాయె, మానినిఁ గూడన్
జగమే ఊయల యై తూ
గ గాను ప్రకృతికృపగాన, కరుణామయికిన్ !

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 12:11 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


మతముల గురించి రాసా
మదముల నణచెద జిలేబి మా, రణ హోమం
బిదియే కాస్కో రమణీ
కదనంబున దూకుతాను కంద హరి యనన్ :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 12:11 pm వ్యాఖ్యాత : Dalithashakthi Monthly Magazine | బ్లాగు : A.M. Khan Yazdani & Usha S Danny
please contact No
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 12:08 pm వ్యాఖ్యాత : Lalitha TS | బ్లాగు : భండారు శ్రీనివాస రావు – వార్తా వ్యాఖ్య
ఈ పోస్ట్‌లో మీరు రాసిన స్టేట్‌బాంక్ అమ్మాయి విషయం చాలా బావుందండి.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 12:00 pm వ్యాఖ్యాత : లక్ష్మీదేవి దేశాయి | బ్లాగు : మనోభిరామం
వసుధారాణి గారూ, చాలా చక్కటి మాటలు చెప్పారు. ఊహలే కళలకు ఉనికి నిస్తాయి. ధన్యవాదాలండి.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 11:13 am వ్యాఖ్యాత : వసుధా రాణి | బ్లాగు : మనోభిరామం
ఒక్కోసారి ఊహాలే వ్యక్తిత్వానికి ఆలంబనయోమో ఆనిపిస్తుంది ...ఎందుకంటే కళాకారుల ఊహే అదుభుతమైన ఆవిష్కరణకి దారి తీస్తుంది కనుక. ఆహ్లాదకరమైన చిత్రం.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 10:58 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


ఇవి యుగళ పద్యముల లే
క వరుసగా వచ్చు గిల్లి కజ్జా లా! మా
లవలెన్ బోయెన్ గాదే
కవాలి జావళి జిలేబి కందంబులుగన్ :)
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 10:46 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


గిల్లి కజ్జాలు వలదమ్మ కిరికిరి యని
భళ్ళు భళ్ళన వేయకు పద్యములను
జల్లు జల్లని బెదిరిరి జనులు గద జి
లేబి విడువిడు మామ్మా బిలేజి యగుచు :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 9:52 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


వీనుల విందయితేనే
చానా బాగుండునమ్మ ఛందము సీసం !
ఈ నా యత్నము కొనసా
గేనిక మీకెల్లరికి జిగేలు జిగేలై !

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 9:05 am వ్యాఖ్యాత : లక్ష్మీదేవి దేశాయి | బ్లాగు : మనోభిరామం
ధన్యవాదాలు.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 9:05 am వ్యాఖ్యాత : లక్ష్మీదేవి దేశాయి | బ్లాగు : మనోభిరామం
:)
వారినెప్పుడో ప్రార్థించానండీ. చిన్నప్పుడు పెద్ద కాలెండర్ లో , ఇలా గీతలు మాత్రం కాకుండా పూర్తిబొమ్మ ఉన్నది చాలా బాగా వేయగలిగాను. అప్పుడే వారి ఆశీర్వాదం లభించిందని భావించాను. మళ్ళీ నేనే కొంచెం అశ్రద్ధ వహించాను.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 9:00 am వ్యాఖ్యాత : dr | బ్లాగు : మనోభిరామం
ప్రథమ లేఖకుడిని చిత్రలేఖన ప్రావీణ్యం కోసం ప్రార్థిస్తున్నారా? చాలా బాగుందండి.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 8:55 am వ్యాఖ్యాత : లక్ష్మీదేవి దేశాయి | బ్లాగు : మనోభిరామం
చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మంచి బొమ్మ వేయగలిగినందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి.
రెండు రోజులైనా ఈ బొమ్మ ఎవరికంటా పడలేదేమా అనుకున్నాను.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 8:43 am వ్యాఖ్యాత : dr | బ్లాగు : మనోభిరామం
బొమ్మలు బాగా పదును దేరుతున్నాయి. రాధాకృష్ణుల అనురాగం, మమకారం చక్కగా ప్రతిబింబిస్తున్నాయి ఇందులో. చాలా బాగుంది లక్ష్మీ దేవి గారు...
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 7:24 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


మాతా! నిదురన్ బోవగ
రాతిరి, రవి నభమునన్ దిరంబుగ వెలిగెన్
హా!తృటిలో పొద్దుపొడిచె
యాతన జీవితములోని యానంబయ్యెన్ !జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 7:07 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


కమలముఖీ,జిలేబి సుమ గంధము జేర్చును ముద్దు గూర్చుచున్
రమణికిఁ బూలు; చేటగును బ్రాయమునం దనుమాట మేటికిన్
గమకము గానకన్ మజను గాంచు ప్రవర్తన, వెళ్ళబుచ్చగన్
సమయము, జీవశక్తియును, సాధన లేమియు లేక నీవికన్ !

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 7:06 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


అమరును తలపైన జిలేబి యందముగను
రమణికిన్ బూలు; చేటగుఁ బ్రాయమందు
కమల నయనికి పనిమాలు కల్ల నడత,
జల్దు కొని మేలుకొనువమ్మ చంచలాక్షి !

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 5:21 am వ్యాఖ్యాత : లక్ష్మీదేవి దేశాయి | బ్లాగు : మనోభిరామం
పిచ్చి బొమ్మలకేనా మెచ్చుకోళ్ళు!
మంచి బొమ్మలు మాటకూడా నోచుకోవా?
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 1:42 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


ఒక రాయికేమి తెలుస
య్య కవిత్వపటుత్వమకట "యైన్స్టయి న" నక
య్య! కవియతడు థియరీలన్
సుకవిగ కనుగొన్నవాడు సుహితుడు సుమ్మీ !

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 22 November 2017 | 12:28 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


పాకంలో పడుతోందీ
లాగించండీ జిలేబి లావై వచ్చున్
మోగించండీ ఘంటము
సాగించండీ కవిత్వ సారంగాన్నీ :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 November 2017 | 6:56 am వ్యాఖ్యాత : Rammurthy Dande | బ్లాగు : తెలుగు పరిశోధన
గోరటి వెంకన్న గారి పుస్తకాలైన ఏకునాదం మోత, రేలపూతలు పుస్తకాలు లభ్యం కావట్లేదు దయచేసి అవి అందించ ప్రయత్నింపగలరు
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 20 November 2017 | 7:24 pm వ్యాఖ్యాత : లక్ష్మీదేవి దేశాయి | బ్లాగు : మనోభిరామం
చిత్రలేఖనాభిలాషను పెంపొందించిన సన్మిత్రులకు నమస్సులు.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 8:18 pm వ్యాఖ్యాత : Suchitra | బ్లాగు : TELUGU VELUGU
Correct sir...!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 6:29 pm వ్యాఖ్యాత : mabasha du | బ్లాగు : పొడుపు కథలు
super
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 November 2017 | 4:22 pm వ్యాఖ్యాత : John Cena | బ్లాగు : మోహన రాగం
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 November 2017 | 3:21 pm వ్యాఖ్యాత : లక్ష్మీదేవి దేశాయి | బ్లాగు : మనోభిరామం
గుర్తుందా! భలే గ్రేట్ మీరు.మీ అభిమానానికి ధన్యురాలను.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 November 2017 | 2:52 pm వ్యాఖ్యాత : radharaopv | బ్లాగు : kadhanika పై వ్యాఖ్యలు

Death is inevitable to anybody. Vani got relief from her long lasting pains forever.Though she left us physically her memories move around us forever.It is great to earn Dharmodhakaalu from friends on that day which shows her selfless affection towards her friends.. I know you can’t bear the absence of her.But we have to act according to time.